BSF – Phân bón lót dành cho CÀ PHÊ

Phân hữu cơ vi sinh tinh chế từ ấu trùng Ong đen (Ruồi lính đen – BSF)
Sản phẩm được nghiên cứu & kiểm nghiệm bởi Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển CNSH BSF